Veřejná zakázka: Vícepráce – Odkanalizování obce Hluboké Mašůvky – 2. stavba

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 49
Systémové číslo: P13V00000049
Evidenční číslo zadavatele: 367941
Dle zákona: č. 137/2006 Sb.
Počátek běhu lhůt: 18.09.2013
Nabídku podat do: 18.09.2013 14:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Vícepráce – Odkanalizování obce Hluboké Mašůvky – 2. stavba
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Předmětem plnění veřejné zakázky je provedení dodatečných stavebních prací, jejichž potřeba vznikla v důsledku objektivně nepředvídaných okolností, a jsou nezbytné pro provedení původních stavebních prací.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: jednací řízení bez uveřejnění
  Důvod použití jednacího řízení:
  Zadavatel je ve smyslu § 2 odst. 2 písm. c) zákona veřejným zadavatelem. Jako veřejný zadavatel zadal veřejnou zakázku na stavební práce „Odkanalizování obce Hluboké Mašůvky – 2. stavba“. V rámci realizace této zakázky vznikla potřeba dodatečných stavebních prací v rozsahu do 20 % hodnoty veřejné zakázky. Tato potřeba vznikla na základě objektivně nepředvídaných okolností, které jsou nezbytné pro provedení původních stavebních prací. Odůvodnění jednotlivých prací:

  a) Vícepráce vyplývající ze změnového listu č. 1
  Na stoce A1 nebylo možné z důvodu prostorového uspořádání stávajících inženýrských sítí mezi čp. 41 až 279, v úseku mezi šachtami Š5 a Š7, dodržet projektovaný směr stoky, jelikož byl chybně zanesen průběh těchto tras. Projektant tedy nemohl tuto skutečnost předvídat. Nový kanalizační řad je navržen v ochranném pásmu STL plynovodu a vodovodu DN 80. Pro co nejkratší křížení nové trasy kanalizace s STL plynovodem a vodovodem je nutné změnit trasu nové kanalizace a vložit další lomovou šachtu Š6A.

  Finanční vyjádření víceprací odpovídajících této změně činí 21.594,20 Kč.


  b) Vícepráce vyplývající ze změnového listu č. 2
  Ze změnového listu č. 2 vyplývají pouze méněpráce ve výši 19.912,71 Kč.

  c) Vícepráce vyplývající ze změnového listu č. 3
  Na stokách A4, A4a a A7 nebylo možné z důvodu prostorového uspořádání stávajících inženýrských sítí umístit projektované betonové šachty DN1000. Řešením bylo tyto nahradit plastovými o DN600.

  Vzhledem k zakreslení stávající situace a vedení stávajících inženýrských sítí v době tvorby projektové dokumentace bylo předpokládáno řešení, kdy byly navrženy na stokách A4, A4a a A7 betonové vodoměrné šachty DN1000. Během realizace akce se však skutečné poměry odlišovaly od předpokládaných a tím vznikly vícepráce, protože betonové šachty bylo nutné nahradit plastovými šachtami DN600.

  Finanční vyjádření víceprací činí 104.300 Kč
  Celková cena odpovídající této změně (rozdíl víceprací a méněprací) činí 29.057,16 Kč.

  d) Vícepráce vyplývající ze změnového listu č. 4
  Při provádění výkopu pro stoku A7, u šachty Š 86, byla v trase nové stoky zjištěna stávající betonová kanalizace. Novou stoku A7 by nebylo možné provést bez odstranění a přeložení stávající kanalizace. Stávající betonovou kanalizaci tak bylo nutno odstranit a po provedení nové kanalizace provést obnovu staré z PVC DN300.

  Vícepráce vznikly z důvodu, že podle podkladů o uložení stávající dešťové kanalizace nebylo možné předpokládat nutnost přeložky této dešťové kanalizace.

  Finanční vyjádření víceprací odpovídajících této změně činí 15.659,76 Kč.

  e) Vícepráce vyplývající ze změnového listu č. 5
  Při provádění výkopů na stoce A7 u šachty Š 87 byly zastiženy zvodnělé tekuté písky. Stoku nelze vést v navržené úrovni. Niveletu je nutné zvednout cca o 0,6 m vložením nové spádištní šachty Š 87a. Niveleta stoky A7 v úseku Š 87a po Š88 bude upravena.

  Poměry v místě výskytu nebylo možné předpokládat. Tekuté písky se obvykle vyskytují v níže položených oblastech, v blízkosti zdroje vody / podzemní vody. V uvedeném případě je však oblast se zvodnělými písky na kopci, kde se tento jev nepředpokládal. Šlo o výskyt lokálního charakteru.

  Finanční vyjádření víceprací odpovídajících této změně činí 13.579 Kč.
  Celková cena odpovídající této změně (rozdíl víceprací a méněprací) činí –3.678,54 Kč.

  f) Vícepráce vyplývající ze změnového listu č. 6
  Při pracích předcházejících provádění výkopů na stokách A26 a A26a se projevilo nebezpečí sesuvu svahu a poškození nemovitostí nacházejících se v dané oblasti. Byla zvolena možnost nahrazení gravitační stoky tlakovou kanalizací DN 50 s čerpací šachtou. Stoka byla zaústěna do šachty Š 138.

  Z geologického posouzení vyplývá, že vzhledem k velkému terénnímu členění obce Hluboké Mašůvky a vzhledem k vysoké hladině spodní dochází v některých částech obce k výskytu zvodněných tekoucích písků a nestabilního podloží. Tyto lokální geologické podmínky nebylo možno projektantem v rámci vypracování projektové dokumentace předpokládat.

  Finanční vyjádření víceprací odpovídajících této změně činí 335.626,08 Kč.
  Celková cena odpovídající této změně (rozdíl víceprací a méněprací) činí 15.187,41 Kč.

  g) Vícepráce vyplývající ze změnového listu č. 7
  Na stoce A8 mezi šachtami Š 95 až Š 98 a na stoce A8a byly při výkopových pracích zjištěny zvodnělé tekuté písky a nestabilní podloží. Z tohoto důvodu nelze provést stoky ve vyprojektovaných hloubkách výkopu. Niveletu potrubí je nutné zvednout cca o 80 cm nad hladinu zvodnělých tekutých písků. Vzhledem k tomu, že stoka A8 a A8a je vedena těsně vedle zdí nemovitostí, které jsou bez základů, a stoky nelze posunout dál od nemovitostí z důvodu ochranného pásma plyn. potrubí, které je uloženo ve středu komunikace, je nutné změnit technologii výkopu. Oproti plánovanému strojnímu výkopu bude proveden výkop ruční.

  Geologické posouzení:
  Katastr Hlubokých Mašůvek se rozkládá na hranici tří geomorfologických okrsků-Bojanovické pahorkatiny, Citonické plošiny a Únanovské sníženiny. Ty jsou součástí podcelku Znojemská pahorkatina, který vyplňuje jižní část geomorfologického celku Jevišovická pahorkatina. Hluboké Mašůvky leží z hlediska regionální geologie olešnické sérii vnějších fylitů, a to v Bítešských ortorulách. Směrem na sever se nachází i dvojslídné granátnické svory nedvědické série svorové zony, na jih od obce dvojslídné drobnozrnné ruly a svory olešnické skupiny vnějších fylitů s vložkami amfibolitů a kvarcitů. Dále na jih a jihovýchod už jsou to jen granity, granodiority dyjského masivu a neogenní sedimenty karpatské předhlubně. Vzhledem k velkému terénnímu členění obce Hluboké Mašůvky a vzhledem k vysoké hladině spodní vody dochází v některých částech obce k výskytu zvodněných tekoucích písků a nestabilního podloží. Tyto lokální geologické podmínky nebylo možno projektantem v rámci vypracování projektové dokumentace předpokládat.

  Finanční vyjádření víceprací odpovídajících této změně činí 297.666,11 Kč.
  Celková cena odpovídající této změně (rozdíl víceprací a méněprací) činí –138.787,81 Kč.

  h) Vícepráce vyplývající ze změnového listu č. 8
  Ze změnového listu č. 8 vyplývají pouze méněpráce v částce 531.200,86 Kč.

  i) Vícepráce vyplývající ze změnového listu č. 9
  Ze změnového listu č. 9 vyplývají pouze méněpráce v částce 141.776,28 Kč.
 • Režim veřejné zakázky: podlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 788 425 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Obec Hluboké Mašůvky
 • IČO: 00292770
 • Poštovní adresa:
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 367941

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Obec Hluboké Mašůvky, Hluboké Mašůvky 10, Hluboké Mašůvky 671 52

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky